REGULAMIN

portalu agatarutkowska.pl

1.

WSTĘP

 1. Platforma szkoleniowa i sklep zwane dalej Portalem dostępny pod adresem internetowym www.agatarutkowska.pl stanowi własność firmy pod nazwą: Agata Rutkowska W DRODZE DO SIEBIE, zarejestrowaną pod adresem ul. Heleny i Jana Prześlaków 15a, 43-600 Jaworzno, NIP 6321798921, REGON 362470113, zwana jest dalej Sprzedawcą.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady użytkowania platformy szkoleniowej oraz sprzedaży usług w postaci kursów oraz sprzedaży produktów i innych materiałów edukacyjnych dostępnych na Portalu.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności dostępnej poniżej. 
 4. Kontakt ze Sprzedającym
  • Adres Sprzedawcy: ul. Heleny i Jana Prześlaków 15a, 43-600 Jaworzno
  • Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@agatarutkowska.pl
  • Adres e-mail do reklamacji.: biuro@agatarutkowska.pl
  • Numer telefonu Sprzedawcy: 728 848 676
  • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 82 1020 2528 0000 0402 0545 2018
  • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
  • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 09.00 – 17.00

2.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się podane niżej definicje:

 1. Sprzedawca – Agata Rutkowska W DRODZE DO SIEBIE zarejestrowaną pod adresem ul. Heleny i Jana Prześlaków 15a, 43-600 Jaworzno, NIP 6321798921, REGON 362470113
 2. Platforma szkoleniowa – platforma internetowa dostępna pod adresem https://www.agatarutkowska.pl, służąca do udostępniania kursów i innych materiałów szkoleniowych dla zainteresowanych osób.
 3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.agatarutkowska.pl
 4. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna, korzystająca z Portalu.
 6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która za pośrednictwem Konta dokonała zakupu dostępu do treści szkoleniowych, usługi lub/i produktu.
 7. Kurs – odpłatny lub darmowy pojedynczy kurs online (szkolenie e-learningowe) dostępny na Platformie szkoleniowej.
 8. Materiał edukacyjny – pliki w formatach tekstowych, graficznych i filmowych odpłatne lub darmowe dostępne na Platformie szkoleniowej.
 9. Pakiet Kursów – kilka Kursów połączonych ze sobą i dostępnych darmowo lub odpłatnie na Platformie szkoleniowej. Płatność za Pakiet Kursów jest dokonywana jednorazowo.
 10. Rejestracja – zawarcie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług dostępu do Portalu na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, dla której Użytkownik podaje swoje  dane  kontaktowe oraz akceptuje  niniejszy Regulamin.
 11. Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór danych w systemie teleinformatycznym Portalu, w którym gromadzone są dane dotyczące Użytkownika, Klienta oraz zakupionych treści szkoleniowych, usług i produktów.
 12. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych (niejawny, znany tylko użytkownikowi), niezbędny do autoryzowanego dostępu do Konta i korzystania z zasobów Platformy szkoleniowej.
 13. Regulamin – niniejszy regulamin Portalu.
 14. Zamówienie oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 15. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Platformie szkoleniowej poprzez, który dokonywane jest Zamówienie.
 16. Formularz Kontaktowy – formularz dostępny na Platformie szkoleniowej, który umożliwia Użytkownikowi kontakt z Usługodawcą.
 17. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

3.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem https://www.agatarutkowska.pl/regulamin w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej
 2. Polityka Prywatności Platformy szkoleniowej dostępna jest poniżej.
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Portalu z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest  po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

  1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta w przypadku Produktów fizycznych składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
  2. Końcowa (ostateczna) kwota do zapłaty przez Klienta w przypadku Produktów on-line oraz usług oznaczona jest na stronie produktu czy usługi.
  3. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

  4.

  WYMAGANIA TECHNICZNE

  Do korzystania z Portalu i treści szkoleniowych niezbędne jest posiadanie:

  1. komputera, tabletu, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu;
  2. dowolnej aktualnej przeglądarki internetowej (co najmniej Internet Explorer 10, Firefox 80.x, Safari 13.x, Google Chrome 85.x) z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player;
  3. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail (wymagany dla rejestracji na Platformie szkoleniowej, w tym w celu uzyskiwania dostępu do treści szkoleniowych).

  5.

  PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA / KLIENTA

  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu i jego funkcjonalności zgodnie z  przepisami  prawa,  postanowieniami  niniejszego  Regulaminu  oraz   dobrymi obyczajami.
  2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu z Portalu oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług.
  3. Zabrania się korzystania z Portalu w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Portalu treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich.
  4. W przypadku  zmiany  swoich  danych  podanych  na  potrzeby  Portalu, Użytkownik jest odpowiedzialny za ich poprawienie lub uzupełnienie.
  5. Opis każdego Kursu, Materiału edukacyjnego i Pakietu Kursów, w tym ilość modułów tematycznych, sposób odbywania Kursu i Pakietu Kursów oraz korzystania z materiału edukacyjnego jest wskazany przy opisie odpowiednio każdego Kursu, Materiału edukacyjnego i Pakietu Kursów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści Kursów.
  6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Sprzedawca nie nadał Użytkownikowi uprawnień.
  7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta oraz cofnięcia przyznanego dostępu do zasobów Platformy szkoleniowej w sytuacji, gdy Użytkownik lub Klient podejmuje umyślne działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu   Platformy  szkoleniowej,  w  tym  w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby Platformy szkoleniowej bez zgody Sprzedawcy oraz zachowuje się w stosunku do Sprzedawcy oraz innych Użytkowników   w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
  8. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu opłata za dostęp do treści szkoleniowych na Platformie szkoleniowej nie podlega zwrotowi w całości lub części.
  9. Użytkownik uzyskujący dostęp do Platformy szkoleniowej w imieniu Klienta reprezentuje Klienta przy akceptacji treści niniejszego Regulaminu. Regulamin zaakceptowany przez Użytkownika działającego w imieniu Klienta, wiąże Klienta.
  10. Przystępując do korzystania z Platformy Szkoleniowej Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.

  6.

  DOSTĘP DO PORTALU

  1. Użytkownik może uzyskać dostęp do Portalu poprzez otwarcie strony internetowej. Zakup w Portalu możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników, po zalogowaniu się do Portalu.
  2. Użytkownik może założyć indywidualne Konto. Założenie Konta nie jest wymagane, aby przeglądać stronę internetową Portalu, natomiast jest niezbędne, aby dokonać zakupu.
  3. Jedno Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego Użytkownika.
  4. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu.
  5. Loginem, służącym do logowania na Koncie i identyfikacji Użytkownika przez Sprzedawcę, jest podany przez Użytkownika adres e-mail.
  6. W celu założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
   1. podać swój adres skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), który będzie jego loginem;
   2. ustalić Hasło;
   3. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptować jego treść.
  7. Tylko łączne spełnienie warunków, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu doprowadzi do Rejestracji na Portalu.
  8. Umowa o świadczenie usługi  –  prowadzenie Konta – zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z usługi Konta, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
  9. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie loginu i Hasła, które powinny być przechowywane w poufności. W razie podejrzenia, że login oraz Hasło Użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej zmiany Hasła. Jeżeli Użytkownik lub Klient podejrzewa, że doszło do nieautoryzowanego korzystania z jego Konta powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.
  10. Sprzedawca oświadcza, iż charakter usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników oraz Klientów przez osoby nieuprawnione. Użytkownicy i Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które w sposób możliwie pełny zabezpieczają ich przed ww. zagrożeniem, w szczególności korzystać z urządzeń chronionych przez programy antywirusowe oraz stosować programy chroniące tożsamość Użytkowników oraz Klientów.
  11. Użytkownik po dokonaniu Rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na swoje Konto i dokonywać zmian podanych przez siebie danych, z tym zastrzeżeniem, że dane te powinny odpowiadać rzeczywistości i być aktualne.
  12. Użytkownik oraz Klient ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania z zasobów Portalu, poprzez wysłanie żądania usunięcia swojego Konta. Żądanie takie  należy przesłać na adres e-mail  biuro@agatarutkowska.pl. W przypadku usunięcia konta na żądanie Użytkownika lub Klienta, uiszczone wcześniej opłaty za udział w Kursie nie podlegają zwrotowi w całości lub części.
  13. Sprzedawca usuwa Konto i wszystkie zgromadzone na nim dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania żądania od Użytkownika lub Klienta.
  14. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta bez zgody Użytkownika lub Klienta w następujących przypadkach:
   1. nieprzestrzegania przez Użytkownika lub Klienta postanowień Regulaminu,
   2. podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Użytkownika lub Klienta,
   3. korzystania przez Użytkownika lub Klienta z Portalu w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.
  15. Przed usunięciem Konta z powodu naruszenia postanowień Regulaminu Sprzedawca wezwie Użytkownika lub odpowiednio Klienta do zaprzestania naruszania wyznaczając 14-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie Konto zostanie usunięte.

  7.

  CENY I PŁATNOŚĆ

  1. Wszystkie ceny podane na Portalu wyrażone są w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto (zawierające podatek VAT 23%). Ceny netto podane są w na formularzu płatności. Klient uiszcza cenę brutto.
  2. Płatności mogą być dokonywane wyłącznie w walucie PLN.
  3. Cena, podana na Formularzu Zamówienia jest ceną wiążącą.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen na Portalu. Zmiana ceny produktu w żadnym przypadku nie może zostać dokonana w stosunku do Klienta, który złożył już Zamówienie na ten produkt. Cena podana na Portalu wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
  5. Do każdej płatności wystawiana jest faktura VAT według wskazania Klienta.
  6. Klient dokonuje płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy z wykorzystaniem metod płatności elektronicznej dostępnych w danym czasie na Portalu lub opłacając fakturę pro forma.
  7. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę pełnej zapłaty od Klienta, Sprzedawca może zawiesić udostępnienie wykupionych treści szkoleniowych do czasu otrzymania zapłaty.
  8. Nieuregulowanie płatności za  dostęp  do  treści  szkoleniowych  nie jest równoznaczne z rezygnacją z zakupu Kursu lub Pakietu Kursów. Zakup dokonany za pośrednictwem Formularza Zamówienia pozostaje w mocy i stanowi prawne zobowiązanie do dokonania płatności za zakupioną usługę.

  8.

  REALIZACJA ZAMÓWIENIA

  1. Użytkownik, który chce uczestniczyć w organizowanych za pośrednictwem Portalu formach szkoleniowych, zakupić produkt fizyczny lub elektroniczny dokonuje Rejestracji na Portalu, składa Zamówienie za pośrednictwem Formularza Zamówienia oraz uiszcza opłatę, przy użyciu dostępnej formy płatności.
  2. Użytkownik może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  3. Zawarcie umowy sprzedaży dostępu do Kursu lub Pakietu Kursów, usługi, produktu fizycznego lub elektronicznego następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia lub poprzez złożenie zamówienia telefonicznie.
  4. W Formularzu Zamówienia Użytkownik wskazuje:
   1. obowiązkowo – imię i nazwisko Klienta, adres mailowy, numer telefonu oraz dane niezbędne do wystawienia faktury (w tym aktualny adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej);
   2. fakultatywnie: numer kontaktowy w aplikacji WhatsApp.
  5. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia Użytkownik wybiera przycisk „Kupuję”.
  6. Nie jest możliwe złożenie Zamówienia bez wypełnienia Formularza Zamówienia.
  7. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Klientowi informacji potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na mail podany przy Rejestracji.
  8. Kurs, Pakiet Kursów i Materiał edukacyjny jest dostępny dla Klienta niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty ceny na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  9. Kurs, Pakiet Kursów i Materiał edukacyjny jest dostępny dla Klienta dożywotnio.
  10. Kurs może być udostępniany Klientowi od razu w całości, a także kolejnymi częściami zgodnie z harmonogramem danego Kursu. W przypadku, gdy Kurs jest udostępniany Klientowi częściami, okres o którym mowa w § 8 ust. 8 Regulaminu liczony jest od momentu udostępnienia Kursu. W każdym przypadku harmonogram Kursu zawarty jest na koncie klienta w szczegółach Kursu.
  11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramów Kursów dostępnych na Portalu z ważnych przyczyn (np. choroba prelegenta) lub usterek technicznych. O każdej zmianie harmonogramu Kursu po jego wykupieniu Klient jest informowany indywidualnie.
  12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji Zamówienia w przypadku złożenia Zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację lub w razie rażącego naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
  13. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  14. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy produktu fizycznego inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

  9.

  REKLAMACJE

  1. W przypadku ujawnienia się wad w Kursach udostępnianych za pośrednictwem Platformy szkoleniowej, usługach, produktach fizycznych i elektronicznych Klient ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres biuro@agatarutkowska.pl
  2. Reklamacja Klienta winna zawierać jego imię, e-mail, nazwę Kursu, usługi, produktu którego reklamacja dotyczy, opis reklamacji, przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację oraz oczekiwania Klienta wobec Sprzedawcy.
  3. Po ujawnieniu wady Kursu, usługi, produktu fizycznego i elektronicznego Klient niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady, zawiadamia o jej fakcie Sprzedawcę w sposób opisany powyżej.
  4. Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

  10.

  REKLAMACJA PLATFORMY SZKOLENIOWEJ I ZGŁASZANIE NADUŻYĆ

  1. Zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
  2. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres biuro@agatarutkowska.pl
  3. Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane na Platformie szkoleniowej przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Zgłoszenie przesyła się w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.
  4. Reklamacje/zgłoszenia nadużycia będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich wpływu na adres Usługodawcy, zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej.
  5. Osoba zgłaszająca reklamację lub nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adres, z którego przesłano reklamację/zgłoszenie nadużycia.

  11.

  ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Sprzedawca lub zarejestrowany Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy oraz z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
  2. Zarejestrowany Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia swojego Konta na adres e-mail Sprzedawcy biuro@agatarutkowska.pl. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
  3. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym zarejestrowanego Użytkownika na podany przez niego podczas rejestracji adres e-mail. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14
  4. W przypadku, gdyby rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie ust. 3 niniejszego paragrafu miałoby wiązać się dla Klienta z poniesieniem przez niego szkody (utrata dostępności do wykupionych Kursów) Sprzedawca może przyjąć jedno z trzech rozwiązań:
   1. może zwrócić Klientowi należność za Kurs, proporcjonalnie do okresu i zakresu jego wykorzystania; jeżeli takie działanie nie byłoby usprawiedliwione okolicznościami, zwrot należności za Kurs powinien być dokonany w całości;
   2. za zgodą Klienta – może przenieść Kurs udostępniony w ramach likwidowanego Konta Użytkownika na inne Konto Użytkownika pozostającego w organizacji Klienta;
   3. może wydłużyć funkcjonowanie Platformy szkoleniowej dla Użytkownika, którego Konto ma podlegać likwidacji, do czasu upływu dostępności Kursu na Platformie szkoleniowej dla danego Użytkownika (270 dni od chwili udostępnienia Kursu); w tym okresie za pośrednictwem likwidowanego Konta nie można dokonać zakupu nowych Kursów ani wydłużyć funkcjonowania dotychczas zakupionych Kursów.
  5. W przypadku podjęcia przez Sprzedawcę decyzji o zakończeniu funkcjonowania Platformy szkoleniowej Usługodawca w pierwszej kolejności zawiesza sprzedaż Kursów. W stosunku do Klientów, którzy posiadają wykupione i aktywne Kursy postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

  12.

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Sprzedawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Platformy szkoleniowej przebiegało bez zakłóceń, bez usterek i niedogodności dla Użytkowników.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Portalu, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Sprzedawca zobowiązuje się informować Klientów o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Portalu.
  3. Klient, który   na  skutek  usterek   po  stronie   Sprzedawcy   nie   ma  możliwości  korzystania  z Portalu, zgłasza ten fakt Usługodawcy za pomocą Formularza Kontaktowego albo mailowo na adres biuro@agatarutkowska.pl Sprzedawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Portalu.

  13.

  PRAWA AUTORSKIE

  1. Portal jest własnością Usługodawcy. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na stronie, są własnością Sprzedawcy lub prawo do posługiwania się nimi przez Sprzedawcę wynika z odrębnych umów z podmiotami uprawnionymi. Zawarte na Portalu materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie przepisami prawa autorskiego.
  2. Portal, jak też poszczególne jego elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Sprzedawca wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.
  3. Użytkownicy nie  mają  prawa  bez  uprzedniej  wyraźnej  zgody  Sprzedawcy korzystać z materiałów i utworów zamieszczanych na Portalu pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Sprzedawcy oraz wobec autorów poszczególnych utworów. Udostępnienie Kursu przez Platformę szkoleniową uznaje się za zgodę Sprzedawcy na korzystanie z Kursu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  4. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych Kursach, w tym w szczególności opracowania tekstowe, nagrania, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Użytkownika, który wykupił do nich dostęp. Użytkownik może je wykorzystywać bez pisemnej zgody Sprzedawcy wyłącznie na użytek własny, w tym na użytek swojej firmy/organizacji, ale bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów.
  5. Wykupienie dostępu do Kursu oznacza udzielenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta licencji na wykorzystywanie Kursu przez okres kolejnych 270 dni od chwili udostępnienia Kursu. Licencja uprawnia do korzystania z materiałów objętych ochroną prawno-autorską przez jednego Użytkownika, uprawnionego do korzystania z Konta za pośrednictwem którego wykupiono dostęp do Kursu.

  14.

  ZMIANY REGULAMINU

  1. Sprzedawca może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany mogą zostać wprowadzone w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Portalu, wprowadzenia lub wycofania usług na Portalu, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Użytkowników lub Klientów.
  2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Użytkownika lub Klienta praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
  3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Portal do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne.
  4. O zmianie Regulaminu Sprzedawca zawiadomi Użytkowników posiadających Konto, przesyłając odpowiednią informację na wskazane przez nich adresy skrzynki poczty elektronicznej. Sprzedawca umieści na stronie internetowej Portalu ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu.
  5. Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu na adres biuro@agatarutkowska.pl. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu. Złożenie sprzeciwu przez Użytkownika uznaje się za wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, do którego postanowienia § 12 ust. 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
  6. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Portalu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Portalu, dodanie nowych funkcjonalności i tym podobne, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  15.

  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

  1. Klient ma  możliwość  skorzystania  z  pozasądowych  sposobów  rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów.
  2. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Użytkownikiem lub Klientem rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  3. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Użytkownikiem lub Klientem podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.

  W przypadku posługiwania się przez Użytkowników lub Klientów wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia wskazanych wzorców umownych. Na wypadek gdyby Użytkownik lub Klient posługiwał się wzorcem umownym (Regulamin zakupów, Ogólne warunki zakupów itp.), którego zastosowania w całości lub w części nie dałoby się wyłączyć, a który w jakiejkolwiek części miałby wyłączać lub ograniczać zastosowanie niniejszego Regulaminu, uznaje się, że taki Użytkownik lub Klient nie ma prawa do dokonywania Zamówień za pośrednictwem Platformy szkoleniowej, a wszelkie ewentualne dokonane Zamówienia nie podlegają wykonaniu, a w razie wykonania, pełne koszty realizacji Zamówienia oraz jego zwrotu do Sprzedawcy podlegają zwrotowi na rzecz Sprzedawcy.

   

  Polityka prywatności

  Administratorem Twoich danych osobowych jest firmy pod nazwą Agata Rutkowska W DRODZE DO SIEBIE, zarejestrowaną pod adresem ul. Heleny i Jana Prześlaków 15a, 43-600 Jaworzno, NIP 6321798921, REGON 362470113 (właściciel portalu www.agatarutkowska.pl).

  Kontakt z nami

  Kontakt z nami dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych jest możliwy pod adresem mail biuro@agatarutkowska.pl lub listowanie pod adresem Agata Rutkowska W DRODZE DO SIEBIE, ul. Heleny i Jana Prześlaków 15a, 43-600 Jaworzno z dopiskiem „Moje dane osobowe”.

  Osobą odpowiedzialną za sprawowanie funkcji Administratora Danych Osobowych jest Agata Rutkowska. Adres kontaktowy do Administratora to: biuro@agatarutkowska.pl

  Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie. Podajesz nam swoje dane podczas rejestracji w naszym portalu lub zapisując się na newsletter. Dodatkowe dane osobowe, dotyczące np. Twojego adresu siedziby lub Twojego numeru NIP, otrzymujemy od Ciebie w związku z realizacją transakcji sprzedaży publikacji, oprogramowania lub szkoleń za pośrednictwem naszego serwisu. Twoje dane uzyskujemy również w związku ze składanymi przez Ciebie reklamacjami. Dokładne informacje o zakresie przetwarzanych danych znajdziesz w części „W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe”.

  Prowadzenie portalu

  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego portalu. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Tobie możliwości zarejestrowania się w serwisie oraz możliwość udzielenia zgody na otrzymywanie od nas komunikatów marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną. Odrębnie, za pośrednictwem serwisu internetowego możesz się z nami na bieżąco kontaktować, aby zadawać nam pytania czy też składać reklamacje.

  Realizacja sprzedaży

  Jeżeli zdecydujesz się dokonać zakupu w naszym Portalu, Twoje dane będą wykorzystane dla potrzeb realizacji transakcji sprzedaży. Obejmuje to w szczególności otrzymanie od Ciebie płatności, dostawę towarów do wskazanego przez Ciebie miejsca, wystawienie dokumentów sprzedaży, jak również umożliwienie Tobie skorzystanie z praw wskazanych w regulaminie Portalu.

  Cele marketingowe

  Twoje dane osobowe przetwarzamy dla naszych celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie naszej oferty produktów oraz usług. W ramach naszego marketingu chcemy móc prezentować na naszej stronie dopasowane do Twoich zainteresowań oferty oraz promocje. W tym celu dokonujemy czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Twoje prawa lub wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób na Ciebie wpływać.
  Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną zgodę na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania oferty handlowej naszych produktów.

  Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie

  1. imię i nazwisko
  2. nazwa firmy
  3. adres siedziby
  4. adresy dostaw
  5. numer NIP
  6. adres e-mail
  7. numer telefonu
  8. numer faks
  9. historia transakcji (w tym co i kiedy kupiłeś, wykorzystane kody rabatowe, sposoby dokonywania płatności)
  10. Twój bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywałeś płatności
  11. informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego serwisu (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies*)
  12. numer IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem
  13. informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu)
  14. historia Twojej komunikacji z nami
  15. dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł
  16. informacje o źródłach pozyskania Twoich danych
  17. twoje reklamacje
  18. dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem
  19. udzielone przez Ciebie zgody.

  * Czym są pliki cookies ? 

  To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w serwisie lub/i brak możliwości dokonania zakupu.

  Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

  1. obsługa logowania – weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem. Sklep nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,
  2. prezentacja treści – zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
  3. obsługa formularzy – zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
  4. przedstawianie sprofilowanych ofert,
  5. statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego Portalu

  Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego w jakim celu je przetwarzamy:

  1. Twoje dane osobowe podane dla potrzeb rejestracji na przetwarzamy w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  2. Jeśli wyraziłeś odrębną zgodę Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji komunikacji marketingowej drogą elektroniczną lub telefoniczną;
  3. Twoje dane osobowe podane przez Ciebie przy okazji zakupów w naszym serwisie przetwarzamy w celu wywiązania się z umowy sprzedaży, a w dalszej kolejności również w celu umożliwienia Tobie skorzystania z uprawnień przyznanych przez regulamin Portalu;
  4. dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego;
  5. w zakresie w jakim chcemy zapytać Cię o opinię dotyczącą danego produktu lub danej usługi – Twoje dane w tym zakresie będziemy przetwarzać z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora, jaki mamy w tym, aby nieustannie polepszać nasze usługi oraz ofertę produktową;
  6. jeżeli kontaktujesz się z nami, żeby zadać pytanie o tym jak prowadzimy Portal, w jaki sposób zrealizować określone czynności, zbieramy Twoje pytania i związanie z nim dane i udzielamy odpowiedzi z powołaniem na uzasadniony interes, jaki mamy w tym, aby udzielać naszym klientom i użytkownikom pełnych informacji i zapewniać im pozytywnych doświadczeń z naszym Portalem;
  7. wszystkie Twoje dane, które posiadamy jako administrator danych przetwarzamy również w celach marketingowych z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora danych osobowych. Cele marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie Tobie ofert i promocji, które wierzymy, że mogą Cię zainteresować, jak również innych informacji promujących produkty naszego wydawnictwa oraz ofertę naszego Portalu.

  Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:

  1. rejestracja w naszym serwisie– przez okres jaki jesteś zarejestrowany– do czasu wypisania się z serwisu; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;
  2. zgoda na otrzymywanie komunikatów marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną – do czasu wycofania przez Ciebie tej zgody; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;
  3. realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat;
  4. udzielanie odpowiedzi na pytania – jeżeli jesteś zarejestrowanych użytkownikiem Portalu – przez czas, o którym mowa w lit. a. powyżej; jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Portalu, przez czas niezbędne dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;
  5. pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego Portalu (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej – przez cały okres kiedy jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem (zaprzestałeś korzystać ze świadczonych przez nas usług oraz nie dokonywałeś zakupów w naszym sklepie).

  Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.

  Twoje dane osobowe możemy powierzyć naszym partnerom biznesowym:

  1. firmom przewozowym – w celu dostawy zakupionego towaru na adres, wskazany przez Ciebie w zamówieniu;
  2. firmom świadczącym dla nas usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego, dzięki któremu możemy prowadzić nasz serwis, wysyłać komunikaty marketingowe drogą elektroniczną lub telefoniczną oraz stosowne ewidencje sprzedaży itd.;
  3. agencjom marketingowym, które pomagają nam zrozumieć, czym są zainteresowani nasi klienci, które pomagają nam tworzyć ciekawe oferty, promocje oraz pomagają nam w bieżącej komunikacji z naszymi klientami, w tym z Tobą.

  Dla każdego z tych celów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. Chcielibyśmy, abyś wiedział, że tam gdzie to możliwe stosujemy narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji, czyli takie działania, dzięki którym dla naszych partnerów i podwykonawców pozostajesz niemożliwy do zidentyfikowania, a gdzie my cały czas posiadamy Twoje dane.

  W przypadku realizacji transakcji płatniczych, w związku z realizowanymi przez Ciebie zakupami, Twoje dane osobowe niezbędne dla zrealizowania płatności udostępniamy podmiotowi pośredniczącemu w realizacji płatności tj. system płatności PayU

  Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

  Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

  1. Reguła adekwatności 

  Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.

  1. Reguła transparentności 

  Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest jej przejawem.

  1. Reguła prawidłowości 

  Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami pod adresem biuro@agatarutkowska.pl

  1. Reguła integralności i poufności 

  Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.

  1. Reguła rozliczalności 

  Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

  W ramach naszej codziennej praktyki zbieramy następujące zgody od użytkowników naszego serwisu oraz od naszych klientów:

  1. zgoda na komunikowanie się z Tobą drogą elektroniczną lub telefoniczną w celach marketingowych – obejmuje informowanie o nowościach produktowych, naszych ofertach, przecenach, akcjach promocyjnych. Tę zgodę możesz wyrazić w ramach zakładania konta w Portalu wypełniając formularz rejestracyjny dostępny na ;
  2. zgody na udostępnienie Twoich danych naszym partnerom, jeżeli wyrazisz zainteresowanie ich ofertą albo wzajemną współpracą.
  3. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie uzależniamy możliwości korzystania z serwisu lub dokonania zakupu produktów lub usług od jej wyrażenia przez Ciebie.
  4. Jeżeli wyraziłeś zgodę, masz prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc mail lub wysyłając list na adres zawarty w niniejszej polityce prywatności.
  5. Pamiętaj, że od chwili wycofania przez Ciebie zgody może minąć określony czas, zanim zgłoszenie zostanie przyjęte do systemu, a wszystkie bazy danych się zsynchronizują. Podejmiemy starania, aby te działania odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie może to trwać dłużej niż jeden miesiąc.
  6. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

  Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

  Twoje prawa obejmują:

  Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

  To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).

  Prawo do poprawiania danych 

  Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

  Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w części „W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe”, uznasz, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.

  Prawo do żądania usunięcia danych 

  Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam, gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.

  Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych 

  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

  Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw. Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail lub pisząc na adres wskazany w niniejszej polityce prywatności.